BP Stock Online

โปรแกรมสต๊อก ในงานผ่านอินเตอร์เน็ตได้ทุกที่ ทุกเวลา ใช้งานผ่าน Internet Browser ไม่ต้องติดตั้งโปรแกรม ไม่จำกัดจำนวนเครื่องใช้งาน ราคาเริ่มต้น ปีละ 8,000 บาท (ยังไม่รวม Vat 7%)

 • บันทึกรับสินค้า จ่ายสินค้า โอนย้ายที่เก็บสินค้า
 • ระบุคลังสินค้า และ ตำแหน่งที่เก็บได้
 • กำหนดสิทธิในการเข้าถึงคลังสินค้าได้
 • บันทึกลอทสินค้า, วันหมดอายุ, Serial No, วันหมดประกัน ได้
 • บันทึกแผนก และ พนักงานที่เกี่ยวข้องกับการรับจ่ายสินค้าได้
 • บันทึกโครงการ, กิจกรรม, งาน ที่เกี่ยวข้องกับการรับจ่ายสินค้าได้
 • สแกนบาร์โค้ด เพื่อทำรายการรับ จ่าย สินค้าได้
 • จัดทำเอกสารตรวจนับ และ บันทึกการตรวจนับได้
 • ปรับปรุงจำนวนสินค้าคงเหลือ จากรายการตรวจนับได้
การบันทึกประจำวัน
 • รับสินค้า
 • จ่ายสินค้า
 • โอนย้ายที่เก็บ
 • จัดทำใบตรวจนับ
 • บันทึกยอดตรวจนับ
 • ปรับปรุงยอดสต๊อกจากการตรวจนับ
แฟ้มข้อมูลหลัก
 • ข้อมูลบริษัท
 • ข้อมูลคลังสินค้า
 • ข้อมูลตำแหน่งที่เก็บสินค้า
 • ข้อมูลประเภทสินค้า
 • ข้อมูลกลุ่มสินค้า
 • ข้อมูลหน่วยนับ
 • ข้อมูลสินค้า
 • ข้อมูลแผนก
 • ข้อมูลพนักงาน
 • ข้อมูลคู่ค้า
 • กำหนดประเภทเอกสารรับ เอกสารจ่าย
 • ข้อมูลโครงการ
 • ข้อมูลงาน
 • ข้อมูลกิจกรรม
รายงาน
 • รายงานรายละเอียดการรับ
 • รายงานรายละเอียดจ่าย
 • รายงานสรุปการรับ
 • รายงานสรุปการจ่าย
 • รายงานรายละเอียดการโอนย้ายที่เก็บ
 • รายงานรายละเอียดการรับ จ่าย โอน
 • รายงานรายละเอียดการเคลื่อนไหว (Stock card)
 • รายงานสรุปการเคลื่อนไหว
 • รายงานสินค้าไม่เคลื่อนไหว
 • รายงานสินค้าคงเหลือ
 • รายงานสินค้าถึงจุดต่ำสุด (Mininum stock)
 • รายงานสินค้าถึงจุดสูงสุด (Maximum stock)
ตั้งค่าระบบ
 • การกำหนดเลขเอกสาร (Running number)
 • การกำหนดรหัสผู้ใช้โปรแกรม, การเข้าถึงเมนูต่างๆ, การมองเห็นข้อมูลของแต่ละคลังสินค้า
 • การเปลี่ยนรหัสผ่านของผู้ใช้
 • การนำข้อมูลสินค้า คู่ค้า เข้าระบบ (Import)
 • การยกเลิกการลบเอกสาร