BP Stock 5.5 - โปรแกรมบริหารสินค้าคงคลัง

โปรแกรมบริหารสินค้าคงคลัง และ สต๊อกสินค้าทั่วไป ราคา 12,000 บาท (ยังไม่รวม Vat 7%) ติดตั้งได้ 2 เครื่อง เครื่องที่ 3 เป็นต้นไป เพิ่มเครื่องละ 2,500 บาท สามารถใช้งานได้บน Windows 11,10, 8, 7, Vista, XP

 • สามารถใช้งานได้บน Windows 11,10, 8, 7, Vista, XP
 • สำหรับทุกธุรกิจที่ต้องการมีระบบคอมพิวเตอร์ไว้ช่วยงานด้านสต๊อก
 • สามารถระบุคลังสินค้าและตำแหน่งที่เก็บได้ไม่จำกัด
 • สามารถระบุแผนกที่เกี่ยวข้อง พนักงานที่เกี่ยวข้องกับการรับจ่ายสินค้าได้
 • สามารถระบุบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการรับจ่ายสินค้าได้ (เช่นลูกค้า ร้านค้า)
 • ระบุลอทของสินค้าได้
 • ใช้งานกับเครื่องอ่านบาร์โค้ดได้ และสามารถพิมพ์บาร์โค้ดจากโปรแกรมได้
 • คำนวณต้นทุนสินค้าคงเหลือแบบ FIFO หรือ Average ได้
 • ปรับขนาดตัวอักษรบนหน้าจอให้เล็กใหญ่ ได้ตามต้องการ
 • นำเข้าข้อมูลสินค้า, บุคคลภายนอก, ยอดเริ่มระบบ จากไฟล์ Excel ได้
ระบบรับจ่ายสินค้า
 • เลขที่ของเอกสารทุกชนิด ความยาวสูงสุด 15 ตัวอักษร สามารถสั่งให้โปรแกรมสร้างให้อัตโนมัติ ( auto running ) หรือจะป้อนลงไปเองก็ได้
 • กรณีที่ให้โปรแกรมสร้างให้ สามารถกำหนดรูปแบบของเลขที่เอกสารได้
 • สามารถระบุเลขที่เอกสารอ้างอิง ที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการรับจ่ายสินค้าได้ เช่น ถ้ารับจากการซื้อ เอกสารอ้างอิงอาจหมายถึงใบสั่งซื้อ
 • สามารถระบุบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการรับจ่ายสินค้าได้ เช่น ลูกค้า, ร้านค้า
 • สามารถระบุแผนกที่เกี่ยวข้องกับการรับจ่ายสินค้าได้
 • สามารถระบุพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการรับจ่ายสินค้าได้
 • สามารถระบุผู้มีอำนาจในการอนุมัติให้ทำรายการรับจ่ายสินค้าได้
 • การรับสินค้าสามารถระบุคลังสินค้า และ ตำแหน่งที่จัดเก็บสินค้า ที่จะนำสินค้าเข้าไปจัดเก็บได้
 • การรับสินค้าสามารถระบุ Lot , Expire date ของสินค้าที่รับเข้ามาได้
 • ระบบการจ่ายสินค้า โปรแกรมจะทำการตัดรายการสินค้าให้อัตโนมัติ (สามารถแก้ไข และ สามารถระบุวิธีการตัดได้ )
 • สามารถปรับหน้าจอ เพื่อให้สะดวกกับระบบการป้อนข้อมูลด้วยบาร์โค้ด หรือ ไม่ใช้บาร์โค้ด
 • เอกสารทุกทุกใบ ตรวจสอบได้ว่า ผู้ใช้โปรแกรมคนไหนที่ทำการสร้างเอกสาร และ ผู้ใช้คนไหน ทำการแก้ไขเอกสาร เป็นคนล่าสุด
 • มีระบบระบุรหัสผ่าน สำหรับการแก้ไขเอกสาร หรือ การลบเอกสารออกจากระบบ
 • การตั้งรหัสสินค้า
 • รหัสของสินค้าสามารถให้โปรแกรมสร้างให้อัตโนมัติ หรือ จะป้อนลงไปเองก็ได้
 • รหัสของสินค้ามีความยาวได้สูงสุด 25 ตัวอักษร
 • สามารถระบุรหัสบาร์โค้ดของสินค้านั้นๆ ได้
 • แบ่งหมวดหมู่ของสินค้าได้ 2 ระดับ คือ ตามประเภท และ ตามกลุ่มสินค้า
 • ระบุหน่วยนับของสินค้าได้มากกว่า 1 หน่วย
 • สามารถเลือกวิธีการคำนวณต้นทุนสินค้าได้ 2 แบบ คือ Fifo และ Average
 • ระบุจุดต่ำสุด (จุดสั่งซื้อ) และ จุดสูงสุดของสินค้าได้
 • การตั้งรหัสข้อมูลอื่นๆ
 • ข้อมูลคลังสินค้า
 • ข้อมูลตำแหน่งที่เก็บสินค้า
 • ข้อมูลประเภทสินค้า
 • ข้อมูลกลุ่มสินค้า
 • ข้อมูลหน่วยนับ
 • ข้อมูลแผนก
 • ข้อมูลพนักงาน
 • ข้อมูลบุคคลภายนอก (ลูกค้า,ร้านค้า)
 • ข้อมูลประเภทเอกสาร (สร้างประเภทเอกสารได้เองไม่จำกัด)
 • อื่นๆ
 • พิมพ์บาร์โค้ดสินค้าจากโปรแกรมได้
 • ระบบรายงาน มีมากกว่า 60 รายงาน
 • รายงานทุกตัวส่งออก Excel ได้
 • โอนข้อมูลจากระบบเก่าเข้าโปรแกรมได้ เช่น ข้อมูลสินค้า, ยอดยกมา,...
 • มีระบบกำหนดสิทธิ์การใช้โปรแกรม
 • มีระบบการ Backup และ Restore ข้อมูล
 • ใช้ได้ทั้งแบบ Stand alone (เครื่องเดียว) และแบบ LAN (ใช้ข้อมูลร่วมกันหลายๆเครื่อง)
 • ใช้ระบบฐานข้อมูล FireBird ( จัดเก็บข้อมูลได้มากกว่า Access และประสิทธิภาพดีกว่าเพราะเป็น RDBMS )
 • โปรแกรมทดลองใช้

  ให้ดาวน์โหลด และ ติดตั้งโปรแกรมทั้ง 2 ไฟล์

  1. setup_bpstock_55.exe
  2. setup_firebird_2_5_2.exe
  วีดีโอแนะนำการใช้งาน

  คู่มือการใช้โปรแกรม